bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty - remont lokalu Pl.Kościuszki 1

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Remont lokalu z przeznaczeniem na biuro obsługi klienta przy Placu Kościuszki 1 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 03.08.2017r. do godz. 11,30, została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 46.466,14 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonej oferty w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Złożona oferta nie podlega odrzuceniu z postępowania.

Renowa Zakład Remontowo-Budowlany, Tomaszów Maz. ul. Przędzalniana 9 – 44.606,33 zł bruttoOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.08.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 07.08.2017
Dokument oglądany razy: 805