bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa czujników czadu i dymu

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: dostawa 800 szt. czujników czadu i dymu do siedziby Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28.07.2017r. do godz. 10,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 3 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 12.300,00 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Nr oferty Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Firma Handlowo Usługowa „FITZ” Tomaszów Maz. ul. Jolanty 11/13 10.389,61 zł brutto                100
2 Kominiarze s.c. Zbigniew Woźniak, Ewa Wożniak
Tomaszów Maz. ul. Akacjowa 3
21.600,00 zł brutto 48,10
3 KMB Technical Dariusz Miszczak, Kutno ul. Grunwaldzka 12B/57 18.696,00 zł brutto 55,60

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Firma Handlowo Usługowa „FITZ” spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.08.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 07.08.2017
Dokument oglądany razy: 853