bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty remontowe Krzyżowa 24

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Roboty remontowe budynku przy ul. Krzyżowej 24 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 02.08.2017r. do godz. 9,30, złożona została do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 46.732,86 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Renowa Zakład Remontowo-Budowlany, Tomaszów Maz. ul. Przędzalniana 9 - 45.196,70 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca –  spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.08.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 07.08.2017
Dokument oglądany razy: 760