bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont klatki schodowej - Legionów 16

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont klatki schodowej w budynku przy ul. Legionów 16 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Legionów 16 w Tomaszowie Maz.
Zakres prac:
- zeskrobanie starej farby wraz z przecieraniem tynków, likwidacja zacieków,
- przygotowanie powierzchni pod malowanie emulsyjne i olejne,
- naprawa drewnianych balustrad wraz z pomalowaniem,
- malowanie olejne schodów drewnianych,
- rozbiórka drewnianych podłóg i podkładów izolacyjnych,
- wykonanie nowego podkładu i ułożenie płytek posadzkowych V klasy ścieralności,
- czyszczenie powierzchni stalowych balustrad wraz z malowaniem,
- wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki.

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej remontowanego lokalu.

2. Termin wykonania zamówienia – do 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownik robót) posiadającą stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uprawnienia kierownika robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Legionów 16 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 17.08.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 17.08.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na remont klatki schodowej w budynku przy ul. Legionów 16 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.08.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 09.08.2017
Dokument oglądany razy: 734