bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Remont dachu - Grota Roweckiego 68

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na Remont dachu – roboty blacharskie na budynku mieszkalnym przy ul. Grota Roweckiego 68 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia - Remont dachu – roboty blacharskie na budynku mieszkalnym przy ul. Grota Roweckiego 68 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
- rozbiórka pokrycia z papy jednej warstwy,
- uzupełnienie tynków na kominach,
- demontaż i ponowny montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej,
- uzupełnienie pokrycia dachowego 1-warstwą papy smołowej,
- jednokrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną gr. 4,7mm.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania. Załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy.

2. Termin wykonania zamówienia – 60 dni od daty podpisania umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – brak wymagań.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont dachu – roboty blacharskie na budynku mieszkalnym przy ul. Grota Roweckiego 68 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 24.08.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.08.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 24.08.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „Remont dachu – roboty blacharskie na budynku mieszkalnym przy ul. Grota Roweckiego 68 w Tomaszowie Maz.”

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki, Piotr Sokalski.

przedmiar_G_Roweckiego%2068.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.08.2017
Podpisał: Piotr Sokalski
Dokument z dnia: 14.08.2017
Dokument oglądany razy: 765