bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont 2 klatek schodowych - Jerozolimska 7/9

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na Remont 2 klatek schodowych przy ul. Jerozolimskiej 7/9 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia - Remont 2 klatek schodowych przy ul. Jerozolimskiej 7/9 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
- zeskrobanie starej farby wraz z przecieraniem tynków, likwidacja zacieków,
- przygotowanie powierzchni pod malowanie emulsyjne i olejne,
- naprawa drewnianych balustrady wraz z pomalowaniem,
- malowanie olejne schodów drewnianych,
- rozbiórka drewnianych podłóg i podkładów izolacyjnych,
- wykonanie nowego podkładu i ułożenie płytek posadzkowych V klasy ścieralności,
- czyszczenie powierzchni stalowych balustrad wraz z malowaniem,
- wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania. Załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy.

2. Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty podpisania umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownikiem robót).

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont 2 klatek schodowych przy ul. Jerozolimskiej 7/9 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 25.08.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 25.08.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „Remont 2 klatek schodowych przy ul. Jerozolimskiej 7/9 w Tomaszowie Maz.”

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.08.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 11.08.2017
Dokument oglądany razy: 812