bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont klatki - G.Roweckiego 68

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Grota Roweckiego 68 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia – remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Grota Roweckiego 68 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
- naprawa podłóg na klatce schodowej,
- naprawa ścian wraz z malowaniem farbą emulsyjną i olejną,
- malowanie elementów drewnianych farbą olejną (schody, balustrady),
- okładziny z płyt K-G ścian,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 6cm w korytarzu na parterze,
- wywózka materiału pochodzącego z rozbiórki.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania. Załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy.

2. Termin wykonania zamówienia – 60 dni od daty podpisania umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – brak wymagań.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Grota Roweckiego 68 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 08.09.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.09.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 08.09.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Grota Roweckiego 68 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 12.09.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 30.08.2017
Dokument oglądany razy: 799