bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie zaleceń z protokołu kominiarskiego - Nowowiejska 37 m 1

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie zaleceń z protokołu kominiarskiego dla budynku przy ul. Nowowiejskiej 37 m 1 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie zaleceń z protokołu kominiarskiego dla budynku przy ul. Nowowiejskiej 37 m 1 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
1. Wykonanie zaleceń protokołu kominiarskiego dla budynku przy ul. Nowowiejskiej 37m1 /wkład dla komina dymowego grubości 1 mm (gat. 1.4404)/.
2. Pozytywny protokół kominiarski dotyczący zleconych zadań.
3. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

2. Termin wykonania zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownik robót) posiadającą stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uprawnienia kierownika robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie zaleceń protokołu kominiarskiego w budynku przy ul. Nowowiejskiej 37 m 1 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 11.09.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 11.09.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „Wykonanie zaleceń protokołu kominiarskiego w budynku przy ul. Nowowiejskiej 37 m 1 w Tomaszowie Maz.”

Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski.

załączniki:

protokol.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 12.09.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 01.09.2017
Dokument oglądany razy: 824