bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie komina wentylacyjnego - Konstytucji 13 m 11

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na
wykonanie komina systemowego wentylacyjnego w budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 13 m 11 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie komina systemowego wentylacyjnego w budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 13 m 11 w Tomaszowie Maz.
Zakres prac:
- wykonanie wentylacji kuchni /fi 150/ dla mieszkania przy ul. Konstytucji 3 Maja 13 m 11 poprzez wykonanie komina systemowego wentylacyjnego z izolacją termiczną dla pomieszczenia kuchennego /ok. 16mb komina, miejsce prowadzenia uzgodnić ze Zleceniodawcą/.
- Pozytywny protokół kominiarski dotyczący zleconych zadań.
- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

2. Termin wykonania zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownik robót) posiadającą stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uprawnienia kierownika robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: wykonanie komina systemowego wentylacyjnego w budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 13 m 11 w Tomaszowie Maz. - nie otwierać przed: 11.09.2017r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2017r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 11.09.2017r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „wykonanie komina systemowego wentylacyjnego w budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 13 m 11 w Tomaszowie Maz.”

Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski.

zalączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 12.09.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 01.09.2017
Dokument oglądany razy: 790