bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Remont komórek - Antoniego 35

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont komórek na posesji przy ul. św. Antoniego 35 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia: remont komórek na posesji przy ul. św. Antoniego 35 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
- demontaż rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich i wykonanie nowych,
- rozbiórka odwarstwionej ściany,
- rozbiórka pokrycia papowego i deskowania,
- rozbiórka śmietnika,
- wykonanie fundamentu pod nowo budowaną ścianę,
- uzupełnienie ściany, nadproży nad otworem drzwiowym,
- wymiana drzwi do komórek,
- uzupełnienie tynków cement-wap,
- położenie wyprawy akrylowej,
- wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronne desek,
- wymiana krokwi zniszczonych,
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną gr. 5.2 cm,
- utwardzenie pod pojemniki na śmieci i przed dojściami do komórek,
- utylizacja papy z rozbiórki.

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej remontowanego lokalu.

2. Termin wykonania zamówienia – 40 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownik robót) posiadającą stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uprawnienia kierownika robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont komórek na posesji przy ul. św. Antoniego 35 w Tomaszowie Maz. –
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na remont komórek na posesji przy ul. św. Antoniego 35 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 15.09.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 12.09.2017
Dokument oglądany razy: 793