bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

roboty dekarsko-blacharskie - G. Roweckiego 19

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na roboty dekarsko-blacharskie na budynku mieszkalnym i budynku komórek lokatorskich na posesji przy ul. G. Roweckiego 19 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia: roboty dekarsko-blacharskie na budynku mieszkalnym i budynku komórek lokatorskich na posesji przy ul. G. Roweckiego 19 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
- Rozbiórka pokrycia z papy,
- Wykonanie pomostów i zastaw zabezpieczających dach,
- Uzupełnienie tynków na kominach i czapek kominowych,
- Wymiana obróbek blacharskich,
- Wymiana rynien i rur spustowych,
- Jednokrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia,
- Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki.

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej remontowanego lokalu.

2. Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Roboty dekarsko-blacharskie na budynku mieszkalnym i komórkach na posesji przy ul. G. Roweckiego 19 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 18.09.2017r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.09.2017r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 18.09.2017r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na roboty dekarsko-blacharskie na budynku mieszkalnym i budynku komórek lokatorskich na posesji przy ul. G. Roweckiego 19 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

przedmiar_budynek_mieszkalny.pdf

przedmiar_komorki.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.09.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 08.09.2017
Dokument oglądany razy: 788