bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie projektu rozbiórki Hallera 33

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na Wykonanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynków gospodarczych w Tomaszowie Maz. przy ul. Hallera 33.


1. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynków gospodarczych w Tomaszowie Maz. przy ul. Hallera 33.

Zakres prac:
- wykonanie projektu rozbiórki,
- uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę budynków.

2. Termin wykonania zamówienia – 90 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynków gospodarczych w Tomaszowie Maz. przy ul. Hallera 33 – nie otwierać przed: 19.09.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.09.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 19.09.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na Wykonanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynków gospodarczych w Tomaszowie Maz. przy ul. Hallera 33.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.09.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 11.09.2017
Dokument oglądany razy: 745