bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont stropu nad mieszkaniem Antoniego 25

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu stropu drewnianego w mieszkaniu nr 6 przy ul. Antoniego 25 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia: Zakres prac: wykonanie remontu stropu drewnianego w mieszkaniu nr 6 przy ul. Antoniego 25 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
- rozbiórka sufitów podwieszonych z płyt gips-kart. w m 3,
- wykonanie i montaż konstrukcji wzmacniającej,
- malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi,
- okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych,
- rozebranie drewnianych podłóg ślepych w m 6,
- przykręcenie do legarów płyt OSB 22mm,
- wykonanie podłogi z paneli podłogowych,
- wywiezienie gruzu.

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej remontowanego lokalu.

2. Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownik robót) posiadającą stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uprawnienia kierownika robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont stropu drewnianego w mieszkaniu nr 6 przy ul. Antoniego 25 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 19.09.2017r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.09.2017r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 19.09.2017r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na remont stropu drewnianego w mieszkaniu nr 6 przy ul. Antoniego 25 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

załączniki:

ekspertyza.pdf

kosztorys_ofertowy.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.09.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 11.09.2017
Dokument oglądany razy: 677