bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

szlamowanie komina Polna 6/8 m 15

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na szlamowanie komina dymowego masą SKD przy ul. Polnej 6/8 m 15 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia - szlamowanie komina dymowego masą SKD przy ul. Polnej 6/8 m 15 w Tomaszowie Maz.

Charakterystyka prac:
- szlamowanie komina dymowego masą SKD,
- opinia kominiarska,
- deklaracja Zgodności na masę SKD.

2. Termin wykonania zamówienia – 14 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Szlamowanie komina dymowego masą SKD przy ul. Polnej 6/8 m 15 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 20.09.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 20.09.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na szlamowanie komina dymowego masą SKD przy ul. Polnej 6/8 m 15 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski.

załączniki:

opinia_kominiarska.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.09.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 12.09.2017
Dokument oglądany razy: 755