bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie wiaty śmietnika Antoniego 28

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na Wykonanie wiaty śmietnika na 3 pojemniki na posesji przy ul. św. Antoniego 28 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie wiaty śmietnika na 3 pojemniki na utwardzonym placu z kostki brukowej z miejscami na ustawienie 3 szt pojemników selektywnych na posesji przy ul. św. Antoniego 28 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
Wiata o konstrukcji stalowej o wym. 2,20m x 4,0m, z furtką na zawiasach o szerokości 1,64m. Konstrukcja oparta na słupkach stalowych zabetonowanych w podłożu. Pokrycie blachą trapezową, dach dwuspadowy o wys. W kalenicy 2,60m, wystający 30cm poza obrys podstawy wiaty. Ściany boczne wypełnione kątownikami 2,5cm i gr. 2,2 mm, zabudowane blachą osłonową trapezową /bez powierzchni furtki/ o wysokości ok. 2,0m. Furtka wyposażona w zamek z klamką i wkładką typu Yale. Plac z kostki betonowej drogowej o gr. 8 cm na podbudowie betonowej 10cm i 3cm podsypki piaskowo cementowej. Plac 4,20m x 6,00m o pow. 25,20m2. należy dostosować wysokość krawężnika od przodu w celu umożliwienia wstawiania i wystawiania kontenerów na 4 kółkach. Malowanie w kolorze brązowym. Wzór śmietnika do obejrzenia przy budynku TTBS na ul. Stolarskiej 9.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania. Załączony kosztorys nakładczy stanowi jedynie materiał pomocniczy.

2. Termin wykonania zamówienia – do 31.10.2017r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – brak wymagań.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie wiaty śmietnika na 3 pojemniki na posesji przy ul. św. Antoniego 28 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 21.09.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 21.09.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „Wykonanie wiaty śmietnika na 3 pojemniki na posesji przy ul. św. Antoniego 28 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra, Piotr Sokalski.

załączniki:

kosztorys_nakladczy.pdf

rysunek.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.09.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 12.09.2017
Dokument oglądany razy: 712