bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - remont klatki G.Roweckiego 68

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. grota Roweckiego 68 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.09.2017r. do godz. 9,30, zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 10.112,43 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Marwikt Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk,
Tomaszów Maz. ul. Główna 9
8.714,65 zł                    100
2 Firma „Pasja” Rafał Nagórka, Tomaszów Maz. ul. Dworcowa 58 14.351,20 zł 60,72

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Marwikt Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk - uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.09.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 12.09.2017
Dokument oglądany razy: 700