bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie zalecen kominiarskich Nowowiejska 37 m 1

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: wykonanie zaleceń z protokołu kominiarskiego dla budynku przy ul. Nowowiejskiej 37 m 1 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11.09.2017r. do godz. 9,30, została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 4.320,00 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Złożona oferta:
1. Usługi Kominiarskie Marta Skorupińska , 97-225 Sangrodz ul. Lipowa 83, cena brutto 3.024,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Usługi Kominiarskie Marta Skorupiński, uzyskał 100 punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.09.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 12.09.2017
Dokument oglądany razy: 581