bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

modernizacja lokalu Warszawska 11 m 13

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na modernizację lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Warszawskiej 11 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia - modernizacja lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Tomaszowie Maz.

Na zakres prac składa się:

- naprawa podłóg,
- naprawa ścian wraz z malowaniem,
- rozbiórka ścian drewnianych,
- montaż ścianek działowych z płyty K-G,
- wymiana 2 szt. okien,
- wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych szt. 1 i drzwi wejściowych do lokalu – 1 szt.,
- demontaż urządzeń w łazience (sedes),
- podejście kanalizacyjne dp zlewozmywaka, w kuchni,
- wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki.

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 60 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 21.09.2017r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2017r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 21.09.2017r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na modernizację lokalu nr 13 w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.09.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 13.09.2017
Dokument oglądany razy: 606