bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

modernizacja lokalu Warszawska 41 m 4

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na modernizację lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Warszawskiej 41 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia - modernizacja lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 41 w Tomaszowie maz.

Na zakres prac składa się:
- naprawa podłóg,
- naprawa ścian wraz z malowaniem,
- malowanie ścianki działowej drewnianej oszklonej i stolarski drzwiowej,
- wymiana kuchni węglowej.

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 60 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Warszawskiej 41 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 25.09.2017r. godz. 12,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2017r. do godz. 11,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 25.09.2017r. o godz. 12,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na modernizację lokalu nr 4 w budynku przy ul. Warszawskiej 41 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.09.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 15.09.2017
Dokument oglądany razy: 743