bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Remont komórek na posesji przy ul. Antoniego 35

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: remont komórek na posesji przy ul. św. Antoniego 35 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18.09.2017r. do godz. 9,30 została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 48.345,01 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Usługi Remontowo-Budowlane DEKARSTWO Paweł Iwanicki, Tomaszów Maz. ul. Boh. 14-tej Brygady 22/45 - 48.585,00 zł

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Usługi Remontowo-Budowlane DEKARSTWO Paweł Iwanicki, spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.09.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 19.09.2017
Dokument oglądany razy: 736