bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Antoniego 28 wiaty śmietnika

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: wykonanie wiaty śmietnika na 3 pojemniki na utwardzonym placu z kostki brukowej z miejscami na ustawienie 3 szt pojemników selektywnych na posesji przy ul. św. Antoniego 28 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 21.09.2017r. do godz. 9,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 12.988,86 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp. Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Biuro Seko Halina Magiera, Tomaszów Maz. ul. B.Głowackiego 35/37 m 1 13.899,00 zł             92,92
2 F.H.U. FITZ Stanisław Fitz, Tomaszów Maz. ul. Jolanty 11/13 12.915,00 zł       100

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – F.H.U. FITZ Stanisław Fitz, spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.09.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 22.09.2017
Dokument oglądany razy: 687