bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Warszawska 11 remont lokalu 13

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Tomaszowie

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 21.09.2017r. do godz. 10,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 3 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 17.595,14 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 MARWIKT Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk, Tomaszów Maz. ul. Główna 9 16.865,32 zł                       100
2 Biuro Seko Halina Magiera, Tomaszów Maz. ul. B.Głowackiego 35/37 m 1 21.600,00 zł 78,08
3 Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92 18.000,00 zł 93,70

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – MARWIKT Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk, spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.09.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 22.09.2017
Dokument oglądany razy: 703