bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont mieszkania Legionów 45 m 7

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont mieszkania nr 7 w budynku przy ul. Legionów 45 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia - remont mieszkania nr 7 w budynku przy ul. Legionów 45 w Tomaszowie Maz.

Na zakres prac składa się:
- zeskrobanie i zmycie starej farby,
- przecieranie istniejących tynków na ścianach i sufitach,
- wymiana okien w pokoju i kuchni,
- montaż parapetów wewnętrznych,
- budowa ścianki gipsowo-kartonowej – wydzielenie wc, łazienki,
- wymiana desek podłogi na płytę OSB,
- montaż drzwi wejściowych do mieszkania i drzwi wewnętrznych do łazienki i WC,
- jednokrotne gruntowanie i malowanie ścian farbami emulsyjnymi,
- jednokrotne gruntowanie i malowanie sufitów farbami emulsyjnymi,
- montaż przewodu wentylacyjnego w łazience i kuchni,
- utylizacja gruzu.

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownik robót) posiadającą stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uprawnienia kierownika robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Legionów 45 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 29.09.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 29.09.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na remont lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Legionów 45 Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 06.10.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 21.09.2017
Dokument oglądany razy: 682