bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont mieszkania - Farbiarska 18 m 15

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont mieszkania nr 15 w budynku przy ul. Farbiarskiej 18 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia - remont mieszkania nr 15 w budynku przy ul. Farbiarskiej 18 w Tomaszowie Maz.

Na zakres prac składa się:
- wymiana drzwi wejściowych – 1 szt., drzwi wewnętrznych – 5 szt.,
- zerwanie tapet,
- wymiana okien z parapetami – 4 szt.,
- przygotowanie ścian do malowania,
- malowanie ścian farbą emulsyjną 168,94 m2,
- zabudowa sufitu podwieszanego z płyt GK 39,24 m2,
- demontaż urządzeń sanitarnych – 2 szt.,
- wylewka cienkowarstwowa na podłogach 54,5 m2.

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – do 30.11.2017

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku przy ul. Farbiarskiej 18 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 29.09.2017r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2017r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 29.09.2017r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na remont lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku przy ul. Farbiarskiej 18 Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski.

załączniki:

kosztorys_nakladczy.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 06.10.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 21.09.2017
Dokument oglądany razy: 942