bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont dachu - Mickiewicza 46

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont dachu – roboty dekarsko-blacharskie na budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 46 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia - roboty dekarsko-blacharskie na budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 46 w Tomaszowie Maz.

Na zakres prac składa się:
- demontaż i ponowny montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej,
- wymiana rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej,
- jednokrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm.

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 15 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Roboty dekarsko-blacharskie na budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 46 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 29.09.2017r. godz. 12,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2017r. do godz. 11,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 29.09.2017r. o godz. 12,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na roboty dekarsko-blacharskie na budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 46 Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 06.10.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 21.09.2017
Dokument oglądany razy: 794