bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Długa 54 remont dachu

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Remont dachu – roboty dekarsko-blacharskie na budynku mieszkalnym przy ul. Długiej 54 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25.09.2017r. do godz. 10,30 została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 19.148,62 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Usługi Ogólnobudowlane Ryszard Kosiorek, Tomaszów Maz. ul. Hallera 43a 15.916,06 zł                          100

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Usługi Ogólnobudowlane Ryszard Kosiorek, Tomaszów Maz., spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 12.10.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 26.09.2017
Dokument oglądany razy: 772