bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Warszawska 41/4 remont lokalu

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. warszawskiej 41 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25.09.2017r. do godz. 11,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 3.204,36 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp. Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92 3.500,00 zł                       100
2 Marwikt Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk, Tomaszów Maz. ul. Główna 9 3.979,43 zł 87,95

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 12.10.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 26.09.2017
Dokument oglądany razy: 777