bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Farbiarska 18 remont lokalu

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: remont lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku przy ul. Farbiarskiej 18 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 29.09.2017r. do godz. 10,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 34.011,09 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp. Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Marwikt Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk, Tomaszów Maz. ul. Główna 9 24.576,56 zł                  100
2 Agon Paweł Smuga, Tomaszów Maz. ul. Jolanty 5/7 37.732,47 zł 65,13

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Marwikt Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk, spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 06.11.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 02.10.2017
Dokument oglądany razy: 892