bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Mickiewicza 46 remont dachu

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: remont dachu – roboty dekarsko blacharskie na budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 46 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 29.09.2017r. do godz. 11,30 została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia kwotę w wysokości 17.651,35 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Usługi Ogólnobudowlane Ryszard Kosiorek,
Tomaszów Maz. ul. Hallera 43A
15.136,48 zł            

100

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Usługi Ogólnobudowlane Ryszard Kosiorek, spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 06.11.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 02.10.2017
Dokument oglądany razy: 849