bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze oferty - Barlickiego 20 dokumentacja

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej indywidualnego dwufunkcyjnego węzła cieplnego wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu węzła, rozprowadzenia instalacji cieplej wody użytkowej oraz instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Barlickiego 20 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.10.2017r. do godz. 9,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 43.050,00 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 MPD Paweł Pająk, Tomaszów Maz. ul. św. Antoniego 54 9.840,00 zł                   100
2 Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Ogrzewania, Tomaszów Maz. ul. O. Lange 11 15.990,00 zł 61,54

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – MPD Paweł Pająk, spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 06.11.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 12.10.2017
Dokument oglądany razy: 830