bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Budowa wew instalacji gazu ziemnego Pl. Narutowicza 7

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. ul. Majowa 15, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: budowę wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku usługowym przy Pl. Narutowicza 7 w Tomaszowie Maz.

Opis przedmiotu zamówienia:
Instalacja gazowa na odcinku od szafki na kurek główny zlokalizowanej na ścianie zewnętrznej budynku do odbiorników gazu w poszczególnych lokalach wraz z przewodami kominowymi spalinowymi i wentylacyjnymi.

W zakres wyceny nie wchodzi zakup odbiorników gazu: kuchnia ewentualnie zmiana dysz, kocioł c.o , cwu oraz przystosowanie instalacji cwu oraz c.o - po stronie użytkownika lokalu.
Szafka gazowa przeznaczona na układ pomiarowo-rozliczeniowy lub kurek główny zostanie zakupiona oraz zamontowana przez PSG

Odbiorniki gazu w lokalu: w czterech lokalach – kocioł c.o., cwu, w piątym – kuchnie 4 szt.

Roboty prosimy wycenić na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiaru .
Do oferty należy załączyć kosztorys szczegółowy ( w tym ceny materiałów, narzuty, cena r-g)

2. Termin wykonania zamówienia – 2 miesiące.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownik budowy) posiadającą stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uprawnienia kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku usługowym przy Pl. Narutowicza 7 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 31.10.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 31.10.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na budowę wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku usługowym przy Pl. Narutowicza 7 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Marzena Pełka.

załączniki:

projekt_wewnetrznej_instalacji_gazu.pdf

Aksnometria_instalacji_gazu.pdf

war_techn_na_gaz_zmiana.pdf

Wewnetrzna_instalacja_gazu_rzut.pdf

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 06.11.2017
Podpisał: Piotr Sokalski
Dokument z dnia: 25.10.2017
Dokument oglądany razy: 847