bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

malowanie klatki - Warszawska 11

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na malowanie klatki schodowej, bramy wjazdowej wraz z utwardzeniem terenu na posesji przy ul. Warszawskiej 11 w Tomaszowie Maz.

1. Na zakres prac składa się:
- naprawa ścian na klatce schodowej wraz z malowaniem farbą emulsyjną,
- malowanie elementów drewnianych farbą olejną (drzwi i balustrady),
- wykonanie tynku mozaikowego na klatce schodowej i w pomieszczeniu bramy wjazdowej,
- docieplenie stropu w bramie wjazdowej,
- przyklejenie siatki na ścianach w bramie wjazdowej,
- malowanie ścian i sufitów w bramie,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr 8 cm w bramie wjazdowej,
- wywózka materiału pochodzącego z rozbiórki.

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 60 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Malowanie klatki schodowej, bramy wjazdowej i utwardzenie terenu – Warszawska 11 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 06.11.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.11.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 06.11.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na malowanie klatki schodowej, bramy wjazdowej i utwardzenie terenu przy ul. Warszawskiej 11 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 06.11.2017
Podpisał: Piotr Sokalski
Dokument z dnia: 27.10.2017
Dokument oglądany razy: 1 124