bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Roboty dek-blach na komórkach - Warszawska 11

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na roboty dekarsko-blacharskie na budynku komórek lokatorskich na posesji przy ul. Warszawskiej 11 w Tomaszowie Maz.

1. Na zakres prac składa się:
- rozbiórka komina,
- wymiana obróbek blacharskich,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- jednokrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia,
- wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki.

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 60 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Roboty dekarsko-blacharskie na budynku komórek lokatorskich – Warszawska 11 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 06.11.2017r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.11.2017r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 06.11.2017r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na roboty dekarsko-blacharskie na budynku komórek lokatorskich przy ul. Warszawskiej 11 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 06.11.2017
Podpisał: Piotr Sokalski
Dokument z dnia: 27.10.2017
Dokument oglądany razy: 702