bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie zaleceń kominiarskich - Antoniego 20 m 1

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na Wykonanie zaleceń protokołu kominiarskiego dla lokalu przy ul. Św. Antoniego 20 m 1

1. Opis przedmiotu zamówienia - Wykonanie zaleceń protokołu kominiarskiego dla lokalu przy ul. Św. Antoniego 20 m 1

Na zakres prac składa się:

Dobudowa kominów systemowych wraz z podłączeniem do źródła ciepła
Wykonanie zaleceń protokołu kominiarskiego dla lokalu mieszkalnego przy ul. Św. Antoniego 20m1, wkład wewnętrzny dla komina dymowego grubości 1 mm (gat. 1.4404)/ .
Deklaracja zgodności dla całego systemu kominowego.
Pozytywny protokół kominiarski dotyczący zleconych zadań.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną
Docelowe źródło ciepła: piec węglowy
2. Termin wykonania zamówienia – 14 dni od daty zawarcia umowy.
3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%..
4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie zaleceń protokołu kominiarskiego dla ul. Św. Antoniego 20 m 1 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 07.11.2017r. godz. 10.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.11.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 07.11.2017r. o godz. 10.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na Wykonanie zaleceń protokołu kominiarskiego dla ul. Św. Antoniego 20 m 1
Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski.

załączniki:

protokol_kominiarski.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 09.11.2017
Podpisał: Piotr Sokalski
Dokument z dnia: 27.10.2017
Dokument oglądany razy: 819