bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie ogrodzenia - Nowowiejska 40/42

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie ogrodzenia metalowego na posesji przy ul. Nowowiejskiej 40/42 w Tomaszowie Maz.

1. Na zakres prac składa się:
- rozbiórka budynku gospodarczego drewnianego wraz z wywózką,
- rozbiórka istniejącego ogrodzenia,
- fundament z płyt betonowych prefabrykowanych 2,00m x 0,30m,
- montaż przęseł ażurowych z kształtowników stalowych wraz ze słupkami – o wym. 2,00m x 1,30m. Ogrodzenie o dł. ca 6,50 mb,
- brama przesuwna o szer. 3,50m,
- ogrodzenie wykonane z profili metalowych zamkniętych 16x16 mm, elementy pionowe zakończone grotem, słupki nośne 70x70 mm,
- wywiezienie gruzu.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 15 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie ogrodzenia metalowego na posesji przy ul. Nowowiejskiej 40/42 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 13.11.2017r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2017r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 13.11.2017r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na wykonanie ogrodzenia metalowego na posesji przy ul. Nowowiejskiej 40/42 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.11.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 06.11.2017
Dokument oglądany razy: 799