bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

projekt rozbiórki Antoniego 30

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na Wykonanie projektu rozbiórki budynków na posesji przy ul. św. Antoniego 30 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie projektu rozbiórki budynków na posesji przy ul. św. Antoniego 30 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
- wykonanie projektu rozbiórki budynków na posesji,
- uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę budynków,

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty – opłaty towarzyszące podczas prowadzenia prac projektowych.

2. Termin wykonania zamówienia – 90 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie projektu rozbiórki budynków na posesji przy ul. św. Antoniego 30 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 15.11.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 15.11.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na Wykonanie projektu rozbiórki budynków na posesji przy ul. św. Antoniego 30 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.11.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 07.11.2017
Dokument oglądany razy: 811