bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont klatki schodowej - Konstytucji 53

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 53 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia - Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 53 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
- odbicie odparzonych tynków i uzupełnienie nowych,
- montaż płyty gips-kartonowych na suficie,
- przygotowanie podłoża do malowania,
- gruntowanie podłoża pod malowanie,
- dwukrotne malowanie farbami olejnymi i dwukrotne szpachlowanie lamperii,
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów,
- rozbiórka posadzki w korytarzu na parterze,
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej w korytarzu na parterze,
- utylizacja gruzu.

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 60 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie remontu klatki schodowej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 53 w Tomaszowie Maz. nie otwierać przed: 17.11.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta/sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 17.11.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. wykonania remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 53 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.11.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 09.11.2017
Dokument oglądany razy: 992