bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Remont lokalu mieszkalnego - Piłsudskiego 21 m 13

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Piłsudskiego 21 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Piłsudskiego 21 w Tomaszowie Maz.
Zakres prac:
- zeskrobanie i zmycie starej farby, ścian farbami emulsyjnymi,
- przecieranie istniejących tynków na ścianach i sufitach,
- skucie glazury i terakoty,
- budowa ścianki gipsowo-kartonowej,
- wykonanie wylewki samopoziomującej w kuchni i łazience,
- montaż drzwi wejściowych do mieszkania i drzwi wewnętrznych do łazienki,
- jednokrotne gruntowanie i malowanie sufitów farbami emulsyjnymi,
- jednokrotne gruntowanie i malowanie ścian farbami emulsyjnymi,
- utylizacja gruzu.

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej remontowanego lokalu.

2. Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont mieszkania nr 13 w budynku przy ul. Piłsudskiego 21 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 17.11.2017r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2017r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 17.11.2017r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na remont mieszkania nr 13 w budynku przy ul. Piłsudskiego 21 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

załączniki:

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdf

wzor_umowy.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.11.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 09.11.2017
Dokument oglądany razy: 853