bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Warszawska 11 malowanie klatki

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: malowanie klatki schodowej i bramy wjazdowej przy ul. Warszawskiej 11 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.11.2017r. do godz. 9,30, zostały złożone do siedziby zamawiającego 3 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 37.047,65 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, Tomaszów Maz.
ul. Strzelecka 10/92
29.883,17 zł                  100
2 Usługi Remontowo-Budowlane Marek Kreślak, Tomaszów Maz. ul. Hallera 42 31.860,00 zł 93,80
3 „K-2 – SYSTEM” Michał Kot, Tomaszów Maz. ul. Botaniczna 63 32.400,00 zł 92,23

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.11.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 09.11.2017
Dokument oglądany razy: 1 107