bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Warszawska 11 roboty dek-blach na komórkach

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Roboty dekarsko-blacharskie na budynku komórek lokatorskich przy ul. Warszawskiej 11 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.11.2017r. do godz. 10,30, zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 10.015,23 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Usługi Ogólnobudowlane Ryszard Kosiorek, Tomaszów Maz. ul. Hallera 43A 8.370,78 zł                     100
2 Usługi Remontowo-Budowlane DEKARSTWO Paweł Iwanicki, Tomaszów Maz. ul. Boh. 14-tej Brygady 22/45 8.610,00 zł 97,22

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Usługi Ogólnobudowlane Ryszard Kosiorek uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.11.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 09.11.2017
Dokument oglądany razy: 1 045