bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Usługi konserwacyjne ogólnobudowlane

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Usługi konserwacyjne ogólnobudowlane prowadzone w zasobach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Główny zakres zamówienia obejmuje:
- roboty konserwacyjne budowlane: murarskie, tynkarskie, ślusarskie, stolarskie, dekarskie,
- roboty konserwacyjne instalacyjne – wodociągowo-kanalizacyjne.

2. Termin wykonania zamówienia – do 31.12.2017r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

a) wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał (lub nadal wykonuje) co najmniej jedną usługę (świadczenie okresowe lub ciągłe) o wartości min. 60.000,00 zł brutto

b) wymagane jest dysponowanie co najmniej 6 osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wymagane jest dysponowanie:
- kierownikiem robót,
- min 5 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę, posiadającymi min roczne doświadczenie w zakresie wykonywania robót: murarskich, tynkarskich, stolarsko-szklarskich, ślusarskich, dekarskich, instalacji sanitarnych wod-kan;

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Usługi konserwacyjne ogólnobudowlane prowadzone w zasobach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 22.11.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 22.11.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na wykonanie usług konserwacyjnych ogólnobudowlanych prowadzonych w zasobach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski.

załączniki:

druk_Oferta.pdf

normy_zakladowe.pdf

szczegolowy_zakres_prac.pdf

wykaz_osob.pdf

wykaz_uslug.pdf

wzor_umowy.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.11.2017
Podpisał: Piotr Sokalski
Dokument z dnia: 14.11.2017
Dokument oglądany razy: 865