bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Utwardzenie terenu - Warszawska 9

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wymianę utwardzenia terenu w bramie wjazdowej budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 9 w Tomaszowie Maz.

1. Na zakres prac składa się:
- rozebranie wjazdu betonowego,
- wywiezienie gruzu,
- wykonanie podbudowy,
- montaż obrzeży,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm,
- ścieki z prefabrykatów betonowych.

Załączony do postępowania obmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – do 20.12.2017r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: wykonanie utwardzenia terenu w bramie wjazdowej budynku – Warszawska 9 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 23.11.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 23.11.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na wykonanie utwardzenia terenu w bramie wjazdowej budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 9 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

obmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.11.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 15.11.2017
Dokument oglądany razy: 1 234