bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie chodnika - Niska 47

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ul. Niskiej 47 w Tomaszowie Maz.


1. Zakres prac:

- wykonanie chodnika przy ul. Niskiej 47 z kostki brukowej 6 cm szara, czerwona, grafit na podsypce cementowo-piaskowej wraz z obrzeżami,
- rozbiórka istniejących nawierzchni betonowych w tym z drobnowymiarowych elementów (chodniki, drogi) wraz z wywozem i utylizacją gruzu,
- roboty ziemne konieczne do kompleksowego wykonania zadania wraz z wywozem i utylizacją urobku,
- wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania,
- załączony kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy,
- oferent jest obowiązany do obejrzenia terenu przed złożeniem oferty.

2. Termin wykonania zamówienia – do 22.12.2017r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie chodników z kostki brukowej przy ul. Niskiej 47 w Tomaszowie Maz.– nie otwierać przed: 24.11.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.11.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 24.11.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na wykonanie chodników z kostki brukowej przy ul. Niskiej 47 w Tomaszowie Maz.


Osoba do kontaktów – Alicja Kopacz.

załączniki:

przedmiar.pdf

mapa.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 28.11.2017
Podpisał: Piotr Sokalski
Dokument z dnia: 16.11.2017
Dokument oglądany razy: 756