bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacje o wyborze oferty - wykonanie chodnika Niska 47

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ul. Niskiej 47 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 24.11.2017r. do godz. 9,30, została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 29.000,00 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożona oferta nie podlegająca odrzuceniu z postępowania.

1. Brukstar Czesław Starosta, 97-200 Tomaszów Maz. ul. Piaskowa 81 – 24.515,13 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Brukstar Czesław Starosta uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 05.12.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 28.11.2017
Dokument oglądany razy: 1 000