bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

prace zduńskie w lokalach mieszkalnych

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac zduńskich w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o.

1. Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie prac zduńskich w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o.

Zakres prac:
- postawienie nowych pieców kaflowych,
- przebudowę istniejących pieców kaflowych,
- rozbiórkę istniejących pieców kaflowych,
- wywiezienie gruzu z posesji.

2. Termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże iż:
- wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na postawieniu nowych pieców kaflowych i przebudowie istniejących na wartość min. 40.000,00 zł w ramach jednego zamówienia (umowy),
- dysponuje co najmniej 2 osobami, w tym co najmniej 1 osobą posiadającą dyplom mistrzowski (należy załączyć kserokopię) oraz 1 osobą posiadającą świadectwo czeladnicze (należy załączyć kserokopię) w rzemiośle zduńskim,
- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50.000,00 zł przez cały okres trwania umowy.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
- wykaz wykonanych robót,
- wykaz osób wraz z kserokopią uprawnień,
- kserokopię ubezpieczenia.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: wykonanie prac zduńskich w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. – nie otwierać przed: 06.12.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 06.12.2017r. godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania „wykonanie prac zduńskich w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o.”

Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski.

załączniki:

druk_oferta.pdf

rodzaje_piecow.pdf

stwior.pdf

wzor_umowy.pdf

zalacznik_do_umowy.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 13.12.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 28.11.2017
Dokument oglądany razy: 821