bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

usługi kominiarskie w zasobach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi kominiarskiej w zasobach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

1. Na zakres prac składa się:
- obowiązkowe czyszczenie przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych,
- obowiązkowe okresowe przeglądy przewodów kominowych,
- nieobowiązkowe prace dodatkowo zlecane przez zamawiającego.

2. Termin wykonania zamówienia – 01.01.2018 do 31.12.2017

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu tzn.
a. dysponuje co najmniej 6 osobami, w tym:
- 2 osobami posiadającymi dyplom mistrza kominiarskiego,
- 4 osobami, które będą wykonywały zamówienie lub uczestniczyły w wykonaniu zamówienia,
b. posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 zł,
c. wykonał lub wykonuje usługi kominiarskie w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
- wykaz osób,
- polisę ubezpieczeniową,
- wykaz usług.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Usługi kominiarskie w zasobach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. – nie otwierać przed: 07.12.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 07.12.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na usługi kominiarskie w zasobach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski.

załączniki:

wykaz_budynkow_zasoby_administrowane.pdf

wykaz_budynkow_zasoby_wlasne.pdf

wykaz_przewodow_zasoby_administrowane.pdf

wykaz_przewodow_zasoby_wlasne.pdf

wzor_umowy.pdf

zalacznik_3_do_umowy.pdf

zalacznik_4_do_umowy.pdf

zalacznik_5_do_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 13.12.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 29.11.2017
Dokument oglądany razy: 738