bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zakup materiałów biurowych, środków chemicznych i art. spożywczych

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Zakup i dostawę materiałów biurowych, środków chemicznych i art. spożywczych.


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawę materiałów biurowych, środków chemicznych i art. spożywczych.
Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
1 część – zakup i dostawa materiałów biurowych,
2 część - zakup i dostawa środków chemicznych,
3 część - zakup i dostawa art. spożywczych.
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia.

2. Termin wykonania zamówienia – od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu – nie dotyczy.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty – nie dotyczy.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób:
Zakup i dostawę materiałów biurowych, środków chemicznych i art. spożywczych – nie otwierać przed: 18.12.2017r. godz. 900.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punk obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2017r. do godz. 8,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 18.12.2017r. o godz. 9,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na Zakup i dostawę materiałów biurowych, środków chemicznych i art. spożywczych.

Osoba do kontaktów – Ewa Sobczyk.

załączniki:

druk_oferta.pdf

kalkulacja_cenowa_materialy_biurowe.pdf

kalkulacja_cenowa_artykuly_spozywcze.pdf

kalkulacja_cenowa_chemia_gospodarcza.pdf

wzor_umowy.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.12.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 08.12.2017
Dokument oglądany razy: 656