bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: remont lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 07.12.2017r. do godz. 10,30, zostały złożone do siedziby zamawiającego 4 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 25.352,33 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Lp. Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki
97-200 Tomaszów Maz.
Ul. Strzelecka 10 m 92
22.960,75 zł          100
2 Marwikt Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk, 97-200 Tomaszów Maz.
ul. Główna 9
23.906,17 zł 96,05
3 Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Dudkiewicz, 97-200 Tomaszów Maz.
Ul. Niska 24 m 8
33.239,16 zł                    69,08
4 Usługi Remontowo-Budowlane DEKARSTWO Paweł Iwanicki
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Boh. 14-tej Brygady 22/45
29.700,00 zł 77,31

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 04.01.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 12.12.2017
Dokument oglądany razy: 717