bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem są: usługi kominiarskie w zasobach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 07.12.2017r. do godz. 9,30 została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 118.800,00 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonej oferty w zakresie przesłanek odrzucenia oferty.

1. KOMINIARZE s.c. Zbigniew Woźniak, Ewa Woźniak, 97-200 Tomaszów Maz. ul. Akacjowa 3 - 128.420,64 zł

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – KOMINIARZE s.c. Zbigniew Woźniak, Ewa Woźniak, spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 04.01.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 12.12.2017
Dokument oglądany razy: 770