bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: konserwacja węzłów c.o. i c.w.u. w zasobach mieszkaniowych własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.12.2017r. do godz. 9,30 została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 32.400,00 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonej oferty w zakresie przesłanek odrzucenia oferty.

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Zakład „HYDRO-BUD” Kazimierz Tuchowski
Tomaszów Maz.
ul. Polna 12 m 104
31.041,72 zł         100

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Zakład „HYDRO-BUD” Kazimierz Tuchowski, spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 04.01.2018
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 13.12.2017
Dokument oglądany razy: 767